Leveranciers
Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden is een erg belangrijk onderdeel van de webshop. Beide partijen dienen hiermee akkoord te gaan en beschermen de rechten van zowel koper als verkoper.

Algeme verkoop en Leverings voor waarden

Van schoonmaak groothandel Eindhoven kantoor houdende te Eindhoven
aan de Lottistraat 35 , 5654AW

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
    Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen ons bedrijf, en een koper/opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
     
Artikel 2. Offertes
    De door ons bedrijf gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst (of wijziging daarvan) komt eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging onzerzijds. De in een offerte vermelde prijzen zijn in Euro, af magazijn en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
     
Artikel 3. Levertijd
    Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper/opdrachtgever ons bedrijf derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
     
Artikel 4. Deelleveringen
    Het is ons bedrijf toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is ons bedrijf bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
     
Artikel 5. Monsters, modellen en voorbeelden
    Indien door ons bedrijf een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
     
Artikel 6. Beëindiging van de overeenkomst

        De vorderingen van ons bedrijf op de koper/opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
            indien na het sluiten van de overeenkomst aan ons bedrijf omstandigheden ter kennis komen die ons bedrijf goede grond geven te vrezen dat de koper/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
            indien ons bedrijf de koper/opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
        In de genoemde gevallen is ons bedrijf bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van ons bedrijf schadevergoeding te vorderen.
        Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan ons bedrijf zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is ons bedrijf bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


     
Artikel 7. Garantie

        Ons bedrijf garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 30 dagen na levering.
        Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper/opdrachtgever recht op herstel van de zaak. Ons bedrijf kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper/opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
        Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is ons bedrijf aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 13. (Aansprakelijkheid).
        De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling.


     
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

        De door ons bedrijf geleverde zaken blijven het eigendom van ons bedrijf totdat de koper/opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met ons bedrijf gesloten overeenkomsten is nagekomen:
            de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
            de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door ons bedrijf verrichte of te verrichten diensten,
            eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper/opdrachtgever van deze(een)overeenkomst(en).
        Door ons bedrijf afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper/opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
        Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper/opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper/opdrachtgever bevinden, behoudt ons bedrijf zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237. BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die ons bedrijf uit welke hoofde dan ook tegen de koper/opdrachtgever mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door ons bedrijf geleverde zaken welke door de koper/opdrachtgever zijn bewerkt of verwerkt, waardoor ons bedrijf haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
        Indien de koper/opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is ons bedrijf gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper/opdrachtgever of derden die de zaak voor de koper/opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. De koper/opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
        Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper/opdrachtgever verplicht ons bedrijf zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.


     
Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

        De koper/opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
            of de juiste zaken zijn geleverd;
            of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomene;
            of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
        Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper/opdrachtgever deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan ons bedrijf te melden.
        Niet-zichtbare gebreken dient de koper/opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan ons bedrijf.
        Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan ons bedrijf worden geretourneerd.


     
Artikel 10. Prijsverhoging
    Indien ons bedrijf met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is ons bedrijf niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: ons bedrijf mag stijgingen in de belastingen, lonen, grondstof- en inkoopprijzen doorberekenen.
    Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de koper/opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
     
Artikel 11. Betaling

        Tenzij anders overeengekomen, dient betaling netto-contant bij aflevering te geschieden. De koper/opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand.
        In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling danwel het toepasselijk worden van de WSNP ten aanzien van de koper/opdrachtgever zullen de verplichtingen van de koper/opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
        Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
        Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


     
Artikel 12. Incassokosten
    Is de koper/opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper/opdrachtgever. In ieder geval is de koper/opdrachtgever verschuldigd 15% van de vordering met een minimum van € 50,--. Indien ons bedrijf aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
     
Artikel 13. Aansprakelijkheid

        Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 7. (Garantie) van deze voorwaarden.
        De aansprakelijkheid van ons bedrijf is beperkt tot de factuurwaarde tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van ons bedrijf of haar leidinggevende ondergeschikten.


     
Artikel 14. Overmacht

        Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan ons bedrijf zijn toe te rekenen.
        Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van ons bedrijf, wilde stakingen of politieke stakingen in ons bedrijf; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan ons bedrijf afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
        Ons bedrijf heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat ons bedrijf haar verbintenis had moeten nakomen.
        Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ons bedrijf opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ons bedrijf niet mogelijk is langer duurt dan 14 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
        Indien ons bedrijf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper/opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


     
Artikel 15. Geschilbeslechting
    In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper/opdrachtgever en ons bedrijf worden beslecht door de Rechtbank van de woonplaats van ons bedrijf. Ons bedrijf blijft echter bevoegd de koper/opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
     
Artikel 16. Toepasselijk recht
    Op elke overeenkomst tussen ons bedrijf en de koper/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein